Voorzitter - Landelijke Huisartsen Vereniging

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Overige beroepen management
Branche
Overige
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Parttime

Dagelijks zetten de leden van de LHV, bijna 14.000 huisartsen, zich in voor de kwaliteit van zorg aan hun patiënten, samen met hun medewerkers Een flink deel van de leden is praktijkhoudend of waarnemend huisarts, verder zijn er ook leden die werken in dienst van een andere huisarts, in een gezondheidscentrum of als huisarts in opleiding. Zij bieden huisartsenzorg volgens de kernwaarden persoonsgericht, continu, gezamenlijk en medisch-generalistisch. Dit betekent huisartsenzorg die is toegesneden op de behoeften van het individu, gedurende alle levensfasen en laagdrempelig toegankelijk in de nabijheid van de patiënt. De gezondheidsvragen die zich hier aandienen zijn divers en variëren van eenvoudige problemen tot complexe multi morbiditeit. Dit brede palet aan vraagstukken vormt het ‘basisaanbod huisartsenzorg’ waar iedere huisarts zorg voor draagt, overdag en ’s nachts, zeven dagen in de week.

Landelijke Huisartsen Vereniging 

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) is dé beroepsvereniging voor huisartsen in Nederland. De LHV ondersteunt huisartsen zodat zij bevlogen hun werk kunnen doen en tijd hebben voor de patiënt. De vereniging verbindt de leden, geeft de huisartsen een stem, zet zich op een breed front in voor de behartiging van de materiële en immateriële belangen van haar leden, ondersteunt bij de dagelijkse praktijkuitoefening en zorgt ervoor dat huisartsen optimaal en met de beste randvoorwaarden hun vak kunnen uitoefenen en hun patiënten de best mogelijke zorg kunnen bieden. De LHV maakt zich sterk voor het behoud en waar mogelijk verdere verbetering van de kwaliteit van de huisartsenzorg en zoekt daarbij de samenwerking met andere partijen. Draagt zorg voor passende en redelijke tarieven en een begrijpelijke financiering in overleg met de overheid en toezichthouders en maakt zich hard voor een goede arbeidsmarkt en goede arbeidsvoorwaarden voor het ondersteunend personeel. De organisatie is een vanzelfsprekende gesprekspartner van overheden, zorgverzekeraars en verenigingen van zorgverleners en investeert in de samenwerking met andere organisaties als het Nederlands Huisartsen Genootschap, Ineen en stromingen binnen de huisartsen als de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen, Huisarts van de Toekomst en andere partijen in de eerste lijn. 

De uitgangspunten van de LHV zijn vastgelegd in de Toekomstvisie 2012 – 2022 (zie hiervoor LHV.nl). 

De LHV heeft zes kerntaken:

 1. Versterken strategische positie van de huisartsenzorg
 2. Materiële belangenbehartiging
 3. Krachtenbundeling beroepsgroep
 4. Verbeteren kwaliteit huisartsenzorg
 5. Ondersteuning bij praktijkvoering
 6. Het realiseren van ledenvoordeel

Structuur van de vereniging
De LHV is een landelijke vereniging met daarnaast 23 huisartsenkringen verspreid over Nederland waarin de huisartsen verenigd zijn. Het hoogste orgaan van de vereniging is de Ledenraad. De LHV heeft een collegiaal bestuur dat bestaat uit vijf leden (vier huisarts-leden en een voorzitter die niet noodzakelijkerwijs huisarts is) met ieder een eigen aandachtsgebied. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige, diverse en representatieve samenstelling van het bestuur, die rechtdoet aan haar achterban. Het bestuur wordt benoemd door de Ledenraad waaraan het verantwoording aflegt over het gevoerde beleid. 
Momenteel loopt een programma Modernisering Vereniging (MOVE). Dit programma richt zich op een grotere participatie van leden, een evenwichtige en eigentijdse democratie en besluitvorming en op een moderne en persoonsgerichte ledenbenadering.

De vereniging wordt ondersteund door een landelijk bureau en zeven regionale bureaus. Bestuur en bureau werken goed samen waar het gaat om het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. Het bureau telt ongeveer 85 medewerkers en staat onder leiding van een directeur en biedt kwalitatief hoogstaande ondersteuning. 

Speelveld
De huisarts is een belangrijke pijler van de Nederlandse gezondheidszorg. De gezondheidszorg is continu in beweging, wat ook consequenties heeft voor de huisartsenzorg. Door de decentralisatie van een aantal overheidstaken naar gemeenten wordt steeds meer zorg dichter in de buurt van patiënten georganiseerd met de huisarts als spil van de eerstelijnszorg. Deze verschuivingen brengen extra taken voor de huisarts mee, andere vormen van samenwerking en vaak een andere wijze van praktijkorganisatie. De druk op de praktijken en de administratieve lasten neemt al jaren toe. 

Binnen de beroepsgroep zelf is de laatste jaren sprake van een verandering: steeds meer (vooral jonge) huisartsen kiezen voor een langere periode als waarnemer en er wordt vaker in deeltijd gewerkt. Het aantal praktijkhoudende huisartsen neemt in verhouding af. Ook deze ontwikkelingen hebben consequenties voor het huisartsenvak, voor de praktijkorganisatie en voor de samenwerking van huisartsen met andere partijen in en buiten de eerste lijn. De huidige Corona-crisis vraagt momenteel zoals bekend veel van de zorg als geheel en ook van de huisartsen. Al met al is al jaren sprake van een zeer hoge werkdruk en werklast voor huisartsen, zowel overdag als in de avond, nacht en het weekend. Huisartsen hebben (onder andere) behoefte aan goede en moderne praktijkondersteuning (digitalisering, ict), aan meer zorgcapaciteit en aan een duidelijke afbakening van hun taken ook ten opzichte van andere zorgverleners. 

De LHV is er om de huisarts te ondersteunen, het huisartsenvak toekomstbestendig te houden en de belangen van de leden te vertegenwoordigen en vorm te geven.

Vacature
De huidige voorzitter heeft aangegeven per april 2021 te zullen stoppen als voorzitter. De LHV zoekt daarom een nieuwe voorzitter. 

Opdracht
Belangrijke opdracht voor de voorzitter is het toekomstbestendig houden van het vak van de huisarts en het bewaken van de identiteit van het huisartsenvak. De voorzitter is hierbij verbindend naar en zichtbaar voor de gehele achterban, zodanig dat alle leden zich vertegenwoordigd weten. Bevordert samenwerking in de netwerken en is een verbindende schakel met externe partners.

Functie
De voorzitter van de LHV:

 • is het gezicht van de vereniging, zowel richting leden, politiek, stakeholders en het landelijk publiek;
 • behartigt de belangen van de huisartsen zodanig dat zoveel mogelijk leden zich in hem/haar kunnen herkennen en positioneert de LHV op de juiste wijze;
 • is gesprekspartner van onder andere het ministerie van VWS, zorgverzekeraars, andere eerstelijnsorganisaties etc. en is waar nodig in staat om ferm een standpunt in te nemen en te verdedigen;
 • zet in op verdere intensivering van de samenwerking met de andere huisartsenorganisaties (NHG, InEen) en op de ontwikkeling van de regionale ondersteuning van huisartsen door regionale organisaties;
 • is er voor alle leden, verenigt de achterban en heeft een verbindende rol richting bestuur, vereniging (Ledenraad) en het bureau;
 • werkt goed samen met de directeur van het bureau en laat deze in zijn/haar rol;
 • bouwt mee aan een moderne vereniging waar zoveel mogelijk leden zich gehoord weten en is ambassadeur van het programma MOVE;
 • zit de vergaderingen van het bestuur en de Ledenraad voor en bewaakt dat besluiten op de juiste wijze worden genomen en uitgevoerd.

Profiel
De voorzitter van de LHV: 

 • is een voor alle betrokkenen geaccepteerd boegbeeld van de huisartsen;
 • heeft hart voor de zorg en daadwerkelijke affiniteit met de huisartsenzorg, de huisartsen en hun positie in het zorglandschap; 
 • weet de LHV goed te positioneren en de belangen van de huisartsen in beeld te brengen. Is uitnodigend naar andere partijen en een natuurlijke en aanvaardbare gesprekspartner op alle niveaus; 
 • heeft strategisch inzicht en overzicht over het zorglandschap en de spelers daarin. Is goed op de hoogte van ontwikkelingen die de huisarts (kunnen) raken, is alert op mogelijk bedreigingen en acteert adequaat;
 • beschikt over een actueel en relevant netwerk in de wereld van besluitvormers en beïnvloeders (landelijke politiek, ministerie, ketenpartners); 
 • weet op een prettige en geloofwaardige manier in de media te communiceren en heeft bij voorkeur al media-ervaring opgedaan;
 • is onafhankelijk en heeft de vrijheid zich in het maatschappelijke debat te mengen;
 • is iemand die bindt en verbindt en daardoor in staat is de relaties tussen de leden onderling en met externe stakeholders te versterken;
 • heeft de ervaring en de statuur om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming binnen de vereniging;
 • heeft oog voor de acute vragen en dagelijkse problemen van huisartsen maar blijft daarbij uit de hectiek van alle dag en verliest de de grote lijnen niet uit het oog;
 • is een toegankelijke, betrokken en inspirerende voorzitter, dienstbaar aan de leden;
 • beschikt over een actiegerichte en doortastende houding, is daadkrachtig en vasthoudend;
 • is digitaal vaardig, kijkt vooruit en staat open voor verandering;
 • heeft voldoende tijd en aandacht beschikbaar.

Arbeidsvoorwaarden
De honorering is conform de Wet Normering Topinkomens, Zorg- & Jeugdhulp, klasse V. De gevraagde beschikbaarheid is minimaal drie dagen verspreid over de week. De benoemingstermijn is vier jaar met mogelijkheid van eenmalige herbenoeming. 

Procedure
De LHV laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen en Pieter Cortenbach van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel cv) te sturen aan lhv@vanderkruijs.com

Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen of Mariella Engels op contactinformatie .

Planning
Zie Vanderkruijs.com/LHV voor de definitieve planning en vastgelegde data voor gespreks- en selectieronden in deze procedure.

 

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen