Lid raad van bestuur - Nederlands Huisartsen Genootschap

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Bestuur
Branche
Stichting
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Niet nader bepaald

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen die als doel heeft een wetenschappelijk gefundeerde, kwalitatief hoogstaande uitoefening van de huisartsgeneeskunde in de praktijk te bevorderen. Door vertaling van wetenschap naar de huisartsenpraktijk draagt het NHG bij aan de professionalisering van de beroepsgroep.

Missie en visie
“Bevordering van de wetenschappelijk gefundeerde uitoefening van de huisartsgeneeskunde”, dat is al meer dan 60 jaar de missie van het NHG. Hiervoor ontwikkelt het NHG producten en diensten die actuele huisartsgeneeskundige kennis toegankelijk en toepasbaar maken in de dagelijkse praktijk. Het NHG-meerjarenbeleidsplan 2019-2021 en de herijkte kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg, vastgesteld op de Woudschotenconferentie op 21 januari 2019, geven de uitgangspunten, context en ambities van de beroepsgroep om in te spelen op de veranderende zorgvraag en eisen die aan de huisartsenzorg worden gesteld goed weer. De komende anderhalf jaar worden de herijkte kernwaarden vertaald in een actualisering van de Toekomstvisie Huisartsenzorg. Een heldere landelijke toekomstvisie is een belangrijk richtpunt voor het NHG. Voor meer informatie: Toekomst Huisartsenzorg.

Het NHG is dé autoriteit op het gebied van kwaliteit van de huisartsenzorg voor de beroepsgroep
huisartsen. Het NHG doet dit door:

 1. Regelmatig aan de leden te vragen wat hun wensen en behoeften zijn.
 2. Goed op de hoogte zijn van wat er speelt in het veld, de wetenschap, de zorgsector en de maatschappij.
 3. Nauwe aansluiting te hebben bij de leden die in de praktijk werkzaam zijn en ervoor te zorgen dat het NHG focus heeft op actuele thema’s en de verschillende belangen die spelen.
 4. Meer toegevoegde waarde te bieden voor de leden door met informatietechnologie de producten en diensten van het NHG te ontsluiten en deze gebruiksvriendelijk toepasbaar te maken voor alle medewerkers in de huisartsenpraktijk.
 5. Het bieden van een actueel en informatief wetenschappelijk tijdschrift Huisarts & Wetenschap.
 6. Een kenniscentrum in te richten waar leden en stakeholders vragen kunnen stellen en tevens gebruik kunnen maken van een informatie- en kennisnetwerk.
 7. De huisarts te ondersteunen om samen met de patiënt de keuzes inzichtelijk te maken en persoonsgerichte zorg te leveren via keuzehulpen en via Thuisarts.nl.

Op deze manier werkt het NHG samen met de leden en stakeholders aan kwalitatief goede huisartsenzorg. Hoewel de wereld om ons heen in beweging is, zorgt het NHG voor de nodige stabiliteit en de juiste informatie op de juiste plek, zodat de leden voor iedere unieke patiënt de juiste afwegingen kunnen maken. De kernwaarden van het NHG zijn niet voor niets ‘betrouwbaar’, ‘deskundig’, ‘kritisch’, ‘betrokken’ en ‘samenwerken’. Het NHG volgt de medisch-inhoudelijke en zorgontwikkelingen kritisch en probeert deze op een deskundige, duidelijke en betrouwbare wijze te duiden voor de leden en te vertalen in toepasbare, zinvolle producten. Op deze manier geeft het NHG uiting aan de betrokkenheid naar de leden, de patiënten en de maatschappij.

Dit betekent dat het NHG inspeelt op wat er nodig is om de huisartsgeneeskundige zorg verder te ontwikkelen en toekomstbestendig te maken. Want het zorglandschap verandert, de behoeften van huisartsen en patiënten veranderen en ook de samenstelling van huisartsenpraktijken wijzigt in een snel tempo. Huisartsgeneeskundige zorg is continue zorg. Huisartsen willen zorg blijven leveren die persoonsgericht is. Zorg waarbij wordt samengewerkt met andere disciplines en waarbij huisartsen vanuit medisch-generalistische kennis en vaardigheden een verbindende rol blijven spelen in een gefragmenteerd gezondheidszorgsysteem.

Het richtlijnprogramma vervult een cruciale rol en geeft het NHG autoriteit op het gebied van kwaliteit van de huisartsgeneeskunde. De beroepsgroep moet kunnen rekenen op actuele richtlijnen als basis voor het medisch handelen. De richtlijnen worden voorzien van flankerende producten en scholingsactiviteiten om de huisarts en de andere leden van het team zo optimaal mogelijk te ondersteunen bij de implementatie. 

Daarnaast biedt de NHG-Praktijkaccreditering B.V. (NPA) de mogelijkheid de huisartsenpraktijk te laten accrediteren. Dit keurmerk laat zien dat in de praktijk systematisch en continu wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering. NPA is een besloten vennootschap zonder winstoogmerk, met als enige aandeelhouder het NHG. De directie NPA legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen NPA, de Algemene Aandeelhoudersvergadering (Raad van Bestuur van het NHG) en ook in de Algemene Ledenvergadering van het NHG.

Samenwerking en overleg
Het NHG onderhoudt intensief contacten met een groot aantal partijen veelal op nationaal niveau, al dan niet via vertegenwoordiging in samenwerkingsverbanden. Dit zijn onder andere:

 • Beroepsorganisaties, vooral LHV en brancheorganisatie InEen;
 • Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde (IOH);
 • NHG-erkende expertgroepen;
 • Huisartsopleiding Nederland;
 • VWS;
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN);
 • ZonMw;
 • ZorgInstituut Nederland;
 • WONCA.

De vereniging
De vereniging telt meer dan 13.000 leden. Bijna alle huisartsen en huisartsen in opleiding zijn lid. De omzet bedraagt ongeveer € 13M waarvan het merendeel wordt gefinancierd door de contributie van de leden. De vereniging heeft een raad van bestuur die het NHG-bureau aanstuurt. Daarnaast kent het NHG een Verenigingsraad (VR) met een zwaarwegende adviserende rol ten aanzien van het inhoudelijke beleid van de vereniging en een Raad van Toezicht die toetst of het uitgevoerde beleid en de financiële resultaten overeenkomen met wat daarover in het NHG-jaarplan is vastgelegd.

Algemene Ledenvergadering
Het hoogste besluitvormend orgaan van de vereniging is de Algemene Ledenvergadering (ALV). Alle leden van het NHG hebben toegang tot de ALV. De vergadering komt tweemaal per jaar bijeen. In het voorjaar wordt het NHG-jaarverslag, het sociaal jaarverslag, het jaarverslag van de VR en de jaarrekening besproken en vastgesteld. In het najaar stellen de leden het NHG-jaarplan met de bijbehorende begroting vast. 

De ALV accordeert verder;

 • NHG-visies in het kader van de Toekomstvisie Huisartsenzorg;
 • Geautoriseerde NHG-standaarden en Farmacotherapeutische richtlijnen;
 • NHG Standpunten.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden (zowel huisartsen als niet huisartsen) en is verantwoordelijk voor het interne toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen het bureau en de vereniging. Conform de statuten heeft de Raad van Toezicht onder meer tot taak: werkgeverschap van het bestuur, toezicht op het beleid en de algemene zaken, toetsing van de besluitvorming en het (on)gevraagd adviseren van het bestuur.

Verenigingsraad
De Verenigingsraad van het NHG bestaat uit circa 20 huisartsen die nauw betrokken zijn bij de huisartsenzorg. Er wordt gestreefd naar een ruime spreiding van achtergronden en deskundigheden en vertegenwoordiging uit het hele land. De Verenigingsraad adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over het inhoudelijk beleid van het NHG en heeft instemmingsrecht op het meerjarenbeleidsplan en het NHG-jaarplan. 

Raad van Bestuur
De Raad van Toezicht heeft na goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering de eenhoofdige Raad van Bestuur met ingang van 1 juni 2020 gewijzigd naar een tweehoofdige Raad van Bestuur (RvB). De nieuwe RvB draagt de eindverantwoordelijkheid voor de leiding en voortgang van de vereniging en het NHG-bureau. De RvB is eindverantwoordelijk voor de strategie, het beleid en de realisatie van de missie en doelstellingen van de vereniging. Op bevlogen wijze faciliteert en inspireert de RvB medewerkers bij de uitvoering van de werkzaamheden. De RvB opereert vanuit een collegiale verantwoordelijkheid met een evenwichtige verdeling van portefeuilles waarbij beide bestuurders een deel van het NHG-bureau aansturen. De voorzitter RvB en het lid RvB leggen gezamenlijk verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De RvB werkt hecht en constructief samen met de clusterhoofden en de Strategisch Medisch Adviseur. De RvB wordt ondersteund door de secretaris Raad van Bestuur.

Bureau
Het NHG-bureau bestaat uit circa 148 medewerkers (ongeveer 95 fte), waarvan ongeveer 20% praktiserend huisarts is. De bureaumedewerkers zijn hoog opgeleid en zeer betrokken bij de inhoud van het werk. Er is veel specialistische kennis en ervaring aanwezig bij individuele medewerkers met veelal langjarige dienstverbanden. Het NHG kent een gezonde financiële bedrijfsvoering, er heerst een informele werksfeer in het volledig heringericht kantoor dat voldoet aan de moderne maatstaven op het gebied van ergonomie en duurzaamheid.

Tegelijk met het toenemend aantal ontwikkelingen in het zorgveld is het aantal vragen aan, en taken van, het NHG-bureau toegenomen. Ook zijn deze vragen steeds complexer geworden. De leden vragen om ‘producten’ die inhaken op de actualiteit, aansluiten bij de professionaliteit van de huisarts en zijn/haar huisartsgeneeskundige kernwaarden en die toepasbaar zijn in de praktijk. Er is een veelheid aan onderwerpen die voorliggen bij het NHG-bureau en er zijn veel prioriteiten. Het bureau transformeert naar een lerende, proactieve en meer vraaggerichte organisatie om de wetenschap nog meer te vertalen naar wat de huisarts en zijn/haar team in de praktijk nodig heeft om kwaliteit te leveren. Meer informatie over de organisatie vindt u op NHG.org.

De bestuurlijke opgaven
Extern
Het NHG en de huisartsgeneeskunde bevinden zich in een omgeving die voortdurend aan verandering onderhevig is. In die veranderende omgeving staat het NHG de beroepsgroep zo goed mogelijk bij als het gaat om kwaliteitszorg en professionalisering. In de afgelopen periode is er relatief veel aandacht besteed aan de interne organisatie en structuur. Een tweehoofdige RvB is nodig omdat het NHG in omvang is gegroeid, complexiteit kent in de diverse onderdelen van de organisatie en zowel binnen als buiten de organisatie er een toename is van externe relaties en bijbehorende overlegtafels. Het NHG heeft een belangrijke rol in de positionering en versterking van de huisartsenzorg (als geheel en niet alleen ten behoeve van ondersteuning van de individuele huisarts(enpraktijken). Van de RvB wordt verwacht dat zij het NHG extern goed vertegenwoordigen op de verschillende portefeuilles.

Intern
Het NHG wil zijn leden proactief en op een eigentijdse manier betrekken bij de strategie en de daaruit voortvloeiende activiteiten. Onder leiding van het nieuwe bestuur wordt gezocht naar manieren om dit mogelijk te maken.

De komende tijd moet de nieuwe bureaustructuur en -cultuur (o.a. het beleggen van verantwoordelijkheden bij de werknemer) nog verder ingebed worden en vorm gaan krijgen. Het NHG gaat steeds meer werken als een projectorganisatie, waarin clusters de professionele thuisbasis vormen van de medewerkers en waarin de medewerkers in teams in wisselende samenstelling, dwars door de clusters heen, flexibel samenwerken in programma’s/projecten onder leiding van een programmamanager en/of projectleider. Het programma- en projectmanagement moet nog verder geprofessionaliseerd en ingebed worden in de organisatie. 
Verder zal de RvB een kwaliteitsmanagementsysteem moeten opzetten voor het sturen en ook beheersen van het NHG-bureau met betrekking tot kwaliteit van de activiteiten, processen, procedures en producten. Daarnaast is het professionaliseren van de werkprocessen – efficiënter en kwalitatief beter – ook een belangrijk thema.

Het NHG heeft zich ten doel gesteld om de relatie en de verbinding met huisartsen duurzaam te versterken en de meerwaarde van het lidmaatschap te vergroten en te verduidelijken, vooral ook aan de jongere (startende) huisartsen. Door meer focus en samenhang in het producten- en dienstenpakket aan te brengen, in lijn met missie, visie en strategie, wil en kan het NHG beter tegemoetkomen aan de behoeftes van de gehele doelgroep. Het aanbrengen van deze focus en de inzet van passende formatie is een belangrijke opgave van de RvB.

Profiel lid Raad van Bestuur
De te benoemen kandidaat:

 • heeft een academisch denkniveau en eindverantwoordelijke (bestuurlijke) ervaring, bij voorkeur in een organisatie, waarin de leden van de RvB gezamenlijk integrale verantwoordelijkheid voor het beleid en de bedrijfsvoering van een organisatie dragen;
 • heeft brede kennis en ervaring met het ontwikkelen en implementeren van de bedrijfsvoeringsstrategie, heeft kennis van en ervaring met alle aspecten van financieel management, ICT en de doorontwikkeling van digitale ondersteuning en het integraal aansturen van de bedrijfsvoering van een organisatie. 
 • is in staat om op inspirerende en uitnodigende wijze vernieuwende en uitdagende (financiële en bedrijfsmatige) veranderingsprocessen te initiëren en in teamverband aan te sturen; 
 • heeft kennis over/heldere visie op organisatieontwikkeling en is bewezen succesvol in het leiding geven aan (cultuur)verandertrajecten in een organisatie met hoog opgeleide professionals;
 • is uitstekend in staat om alle facetten binnen de PDCA-cyclus goed te laten verlopen waarbij specifiek aandacht nodig is voor een juiste implementatie en borging van verbeterde besturingstechnieken, met oog voor de professionele autonomie van medewerkers en leden (kwaliteitssystemen, informatisering/automatisering, managementrapportage, planning & control cyclus);
 • geeft voldoende ruimte aan proactiviteit, creativiteit en innovatiekracht bij medewerkers zonder out of control te zijn;
 • heeft ervaring met medezeggenschap en toont een open en ontvankelijke houding naar medewerkers;
 • is in staat een goede balans aan te brengen tussen samenwerking met en ontvankelijkheid voor de mensen waar hij of zij direct mee samenwerkt enerzijds en het vermogen daadkrachtig te besluiten anderzijds;
 • heeft affiniteit met de zorg en brengt een relevant netwerk mee;
 • heeft een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke, ambtelijke en politieke verhoudingen;
 • heeft bij voorkeur ervaring met de dynamiek van een vereniging en leden-brancheorganisatie en begrijpt dat het besturen van een vereniging om specifieke competenties vraagt die anders zijn dan het besturen van een bedrijf;
 • is in staat de relevante contacten met het werkveld en de partners in de regio en daarbuiten te onderhouden. 

Eigenschappen

 • bestuurder met oog voor de menselijke maat en waarden (warme persoonlijkheid en mensen-mens);
 • bestuurder die werkt vanuit de visie dat verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie gelegd worden;
 • strategisch denker met de nodige verbeeldingskracht, een lenige geest die out-of-the-box durft te denken;
 • verbinder die in staat is bruggen te slaan tussen verschillende onderdelen van de organisatie;
 • bestuurder die acteert vanuit overzicht en rust, die beschikt over relativeringsvermogen en gevoel voor humor heeft;
 • teamspeler, samenwerkingsgericht, geeft ruimte aan de professionals en zet zich met hart en ziel in om gezamenlijk met anderen doelen te realiseren en zo samen meer mogelijk te maken.

Het lid RvB past qua ambitie en persoonlijkheid in een collegiaal bestuur met integrale verantwoordelijkheden waarbij gelijkwaardigheid en het onderling goed kunnen sparren over alle portefeuilles van groot belang is. Een belangrijke voorwaarde voor succes is dat beide bestuurders goed en intensief met scherpte kunnen samenwerken en uitstekend aansluiten op de organisatie, besturingsfilosofie en cultuur van het NHG. Tegelijkertijd voegen ze hun eigenheid en persoonlijke meerwaarde toe. Er wordt een veelheid van portefeuilles en rollen verdeeld. Kenmerkend voor de portefeuilleverdeling is een integrale benadering op basis van gezamenlijke verantwoordelijkheid en individuele kennis en ervaring. Uitgangspunt is dat beide bestuurders opereren binnen de relevante landelijke en bestuurlijke netwerken en elkaar kunnen vervangen wanneer nodig.

Arbeidsvoorwaarden
De leden van de RvB worden marktconform gehonoreerd. Het betreft een fulltime aanstelling, de mogelijkheid voor een 0,8 fte aanstelling is bespreekbaar.

Procedure
Het NHG laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door uiterlijk 14 augustus een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen naar nhg@vanderkruijs.com Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen op contactinformatie .

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Planning
Geïnteresseerden wordt gevraagd om rekening te houden met selectieronden op de volgende data:

 • dinsdag 1 september tussen (globaal) 10:00 en 15:00 uur;
 • dinsdag 8 september in de avond vanaf ongeveer 18:30 uur;
 • woensdag 9 september (globaal) tussen 15:00 en 20:00 uur.


Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen