Lid Raad van Commissarissen (Zorginhoudelijk en Kwaliteit)

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Commissarissen
Branche
Overige
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
HBO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

Lid Raad van Commissarissen B.V. HONK Groep 2020

Aandachtsgebied: Zorginhoudelijk en Kwaliteit

Algemeen

De HONK Groep is opgericht om (een deel van de) huisartsenzorg te organiseren en de praktijkhoudende huisartsen die lid zijn van de Huisartsen Coöperatie Noord-Kennemerland te ondersteunen. De aandelen van de HONK groep zijn voor 100% in handen van de Coöperatie HONK.

De taken en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen van B.V. HONK  Groep (RvC) zijn vastgesteld in de toepasselijke wet- en regelgeving, de statuten van B.V. HONK Groep en het Reglement van de Raad van Commissarissen van B.V. HONK Groep. De RvC hanteert daarbij de Zorgbrede Governancecode. De RvC heeft tot taak het houden van toezicht op het beleid van de bestuurder en de algemene gang van zaken in B.V. HONK Groep (en de daaraan verbonden entiteiten en deelnemingen) en staat de bestuurder met raad (gevraagd en ongevraagd) ter zijde. Daarnaast heeft de RvC een relatie met het HONK coöperatiebestuur, waarbij ten aanzien van de werkgeversrol, de RvC een adviserende rol heeft. Het coöperatiebestuur vervult de rol van werkgever. Voor verschillende onderwerpen wordt, over en weer, advies gevraagd en/of gegeven door het HONK coöperatiebestuur en de RvC en vice versa.  

Toezichtskader

Vanuit de rollen die de RvC vervult (toezicht, klankbordfunctie en advisering met betrekking tot het werkgeverschap) wordt het toezicht vormgegeven conform wet- en regelgeving, de statuten en reglementen en op de wijze die in samenspraak met elkaar is afgesproken. Hiertoe zijn afspraken gemaakt met betrokkenheid van de organisatie, onder andere uitgewerkt in een jaarplanning.

Samenstelling RvC

Het aantal leden van de RvC is vastgesteld op drie (3) door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). Benoeming vindt door de AVA plaats voor een periode van vier jaar. Iedere commissaris kan maximaal tweemaal voor een periode van vier jaar zitting hebben in de RvC. De leden van de RvC zijn lid van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg).

Gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling van deskundigheden en eigenschappen tussen de leden van de RvC (diversiteit). Binnen HONK en de RvC streven we naar een open en prettige manier van samenwerken.  

Algemene eisen

De RvC dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Van elk lid van de RvC wordt verwacht dat hij of zij:

 • affiniteit heeft met de doelstelling en de zorgfunctie van B.V. HONK Groep en de daaraan verbonden entiteiten en deelnemingen;
 • een stevige persoonlijkheid is, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude;
 • een teamplayer is, sterk relatiegericht, en zich goed kan inleven in de ander;
 • over communicatieve vaardigheden beschikt en open staat voor kritiek en georganiseerde tegenspraak;
 • een HBO- of academisch niveau heeft van denken en functioneren;
 • geschikt is om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen;
 • oog heeft voor de belangen en uitdagingen van de coöperatie en het coöperatiebestuur;
 • een relevant netwerk heeft;
 • de bereidheid heeft, indien nodig, de vergaderingen van de coöperatie bij te wonen en/of werkbezoeken te verrichten;
 • jaarlijks deelneemt aan een overleg met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad;
 • het vermogen heeft om onafhankelijk en kritisch te opereren;
 • integer is.

Specifieke eisen

De RvC kent drie specifieke deskundigheden/profielen, die in de RvC vertegenwoordigd zijn:

 • zorginhoudelijk en kwaliteit;
 • financieel-economisch;
 • bestuurlijk-juridisch.

Het profiel van voorzitter valt in principe altijd samen met een van de drie andere profielen.  Voor tenminste één van de leden is een regionale binding gewenst. Gezocht wordt naar een commissaris met een zorginhoudelijk profiel. Gezien de huidige samenstelling gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouw.

Voor het profiel zorginhoudelijk en kwaliteit zijn de volgende aanvullende eisen:

 • bij voorkeur (huis)arts of andere relevante ervaring en achtergrond in de (eerstelijns)gezondheidszorg;
 • inzicht en interesse in de kwaliteit(s)borging van zorgverlening;
 • bekendheid met relevante wet- en regelgeving en de actuele politieke/bestuurlijke ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg;
 • een relevant netwerk binnen de gezondheidszorg is gewenst;
 • affiniteit of ervaring met cliëntenmedezeggenschap en patiëntenbelang;
 • kennis van en ervaring met kwaliteits- en veiligheidsvraagstukken en -systemen in de zorg;
 • gevoel voor de uitdagingen en veranderingen in de (eerstelijns) zorg.

Werkzaamheden

De RvC vergadert gemiddeld 4 à 5 maal per jaar met de bestuurder van de HONK groep. Daarnaast wordt van de RvC leden deelname aan 1 tot 2 ‘heisessies’  met de bestuurder en het Coöperatiebestuur verwacht, evenals aan een jaarlijks overleg met de ondernemingsraad en de cliëntenraad. Deelname aan één of twee Algemene Ledenvergaderingen van de Coöperatie is wenselijk, evenals het afleggen van enkele werkbezoeken bij onderdelen van de HONK Groep.

Remuneratie

Op basis van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) valt de HONK Groep in Klasse III. Momenteel bedraagt de bezoldiging € 10.125,- voor een RvC lid.

Procedure

Solliciteren kan door uw motivatiebrief en CV uiterlijk tot 23-12-2020 te zenden aan solliciteren@honk.nu Na een eerste briefselectie zal in januari een gespreksronde worden gehouden met leden van de RvC, de voorzitter van het coöperatiebestuur en de algemeen directeur. Aangezien de beoogde commissaris op voordracht van de Cliëntenraad zal worden benoemd, zal daarna een gesprek met een delegatie van de Cliëntenraad plaatsvinden. Ook is voorzien in een kennismaking met de Ondernemingsraad. Benoeming vindt plaats door het coöperatiebestuur.

Voor meer informatie over de functie kan contact opgenomen worden met mevrouw K. Loos (directiesecretaresse), via telefoonnummer contactinformatie .

Deze profielschets voor het lid met aandachtsgebied Zorginhoudelijk en kwaliteit is afgestemd met het coöperatiebestuur, ondernemingsraad en de cliëntenraad van B.V. HONK Groep.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen

Gerelateerde vacatures