Voorzitter Bestuur

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Voorzitter Raad van Toezicht
Branche
Stichting
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Parttime

Vanwege het verstrijken van het maximale aantal termijnen van de huidige voorzitter is het bestuur van de Stichting Topklinische GGz (TOPGGz) op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Over TOPGGz

Met haar deelnemers is de stichting TOPGGz een netwerkorganisatie, die beoogt de kwaliteit, innovatie en doelmatigheid van de ggz te bevorderen door het beoordelen, vaststellen en faciliteren van hoogspecialistische ggz, zodat deze voor alle patiënten die dit nodig hebben transparant, toegankelijk, (kosten)effectief en beschikbaar is en voldoet aan hoogwaardige kwaliteitscriteria. Samen met de (gecertificeerde) TOPGGz-afdelingen en landelijke samenwerkingspartners (de Nederlandse ggz, MIND, VWS, ZN en de beroepsverenigingen) wordt gewerkt aan een optimale inzet van TOPGGz in de toekomstvisie op de zorg zoals onder meer verwoord in het IZA. Voor meer informatie: Strategisch Plan 2020-2025.

De stichting TOPGGz bestaat ruim 16 jaar. Met inmiddels 26 deelnemende instellingen en 58 afdelingen met een TOPGGz-keurmerk staat gecertificeerde TOPGGz stevig op de kaart. TOPGGz-afdelingen bieden hoogspecialistische patiëntenzorg en voeren topreferente taken uit. Zij richten zich op patiënten met ernstige en complexe aandoeningen en vervullen zowel een functie als ‘last resort’ als op het gebied van preventie van ernstige en complexe problematiek ten behoeve van een grote diversiteit aan doelgroepen vanuit een transdiagnostisch perspectief. De belangstelling voor het TOPGGz-keurmerk is groot en het aantal gecertificeerde afdelingen neemt nog steeds toe.

De stichting TOPGGz heeft drie kerntaken: 

 • het uitvoeren van een professionele en betekenisvolle certificering;
 • het ontsluiten/verspreiden/delen van kennis en informatie over de TOPGGz-afdelingen zodat zij goed bereikbaar zijn voor de patiënten en professionals die hierbij gebaat zijn;
 • het faciliteren van de afdelingen met een TOPGGz-keurmerk bij de uitvoering van de topreferente taken.

Organisatie van de stichting

TOPGGz heeft een klein, goed functionerend en professioneel bureau dat gehuisvest is in Amersfoort. De circa tien medewerkers zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van alle taken van de stichting. Het bureau staat onder leiding van een directeur. Het toezichthoudend bestuur bepaalt en bewaakt samen met de directeur de koers en is eindverantwoordelijk.

Het bestuur bestaat uit vier leden en een onafhankelijk voorzitter. Het bestuur komt vier keer per jaar bijeen. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de penningmeester, de voorzitter en de directeur. De directeur functioneert samen met het bureau op een autonome wijze.

De stichting kent daarnaast een ledenraad (raden van bestuur van de deelnemende instellingen), een adviesraad (bestuursvoorzitters van onze samenwerkingspartners) en de visitatiecommissie (ten behoeve van certificering). Verder faciliteert de stichting verschillende topreferente netwerken en platformen.

Zowel de samenwerking binnen het bestuur, als van het bestuur met de directeur, het bureau en de andere gremia, is als zeer plezierig en constructief te typeren.

Taken en verantwoordelijkheden van de voorzitter

De voorzitter heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • samen met het bestuur eindverantwoordelijk voor bepalen en bewaken van de strategische koers van de stichting;
 • voorbereiden (met directeur) en voorzitten van vier bestuursvergaderingen op jaarbasis;
 • voorzitten ledenraad (twee keer per jaar) en adviesraad (twee keer per jaar);
 • lid dagelijks bestuur, overleg over financiële en personele aangelegenheden, diverse keren per jaar overleg met directeur en penningmeester;
 • leidinggevende en sparringpartner van directeur. Functioneren directeur evalueren;
 • bestuurlijke vertegenwoordiging stichting TOPGGz in diverse activiteiten van de stichting zoals jaarlijks congres, overleggen met samenwerkingspartners, externe presentatie, et cetera.

Profiel

TOPGGz zoekt iemand wiens naam gevestigd is als autoriteit binnen de zorg, die veel  vertrouwen inboezemt en affiniteit en betrokkenheid heeft met de ggz. Het is belangrijk dat partijen graag met TOPGGz samenwerken. Daarom is het essentieel dat een voorzitter sociaal vaardig is en hartelijk en verbindend in het contact. Bestuurders, samenwerkingspartners en professionals nemen graag deel aan vergaderingen en bijeenkomsten van de stichting TOPGGz. Ze voelen zich welkom en uitgenodigd om mee te denken en zien toegevoegde waarde. Deze uitstraling wil de stichting TOPGGz graag behouden. Zij zoekt daarom naar iemand met een optimistische blik op de ggz en een open uitstraling.

Van een nieuwe voorzitter wordt verwacht dat zij/hij:

 • een onafhankelijke status heeft; er geen conflicterende belangen zijn met eventuele huidige en toekomstige (neven)functies;
 • een goede, onbetwiste reputatie binnen het veld en bij samenwerkingspartners heeft;
 • inspirerend, gemotiveerd, enthousiast en betrokken is;
 • veel affiniteit met de ggz (en bij voorkeur met TOPGGz) heeft;
 • affiniteit heeft met en een visie heeft op de volgende thema’s: wetenschappelijk onderzoek (bijvoorbeeld als hoogleraar), certificering, innovatie, kwaliteit, transparantie;
 • affiniteit heeft met doel- en netwerkorganisaties in het complexe speelveld van de zorg op landelijke niveau;
 • aantoonbare en uitgebreide bestuurlijke ervaring als voorzitter heeft en over uitstekende bestuurlijke kwaliteiten beschikt;
 • voldoende politiek-bestuurlijk inzicht en sensitiviteit heeft om de stichting te vertegenwoordigen;
 • zich typeert als een dienend leider;
 • de visie op positionering en doorontwikkeling van TOPGGz onderschrijft;
 • over voldoende tijd en energie beschikt om deze functie uit te voeren voor bij voorkeur minimaal twee termijnen van ieder drie jaar.

Remuneratie: € 6.000 per jaar.

Tijdsbeslag: Gemiddeld een dag per maand.

Interesse?

De komende periode voeren een delegatie van het bestuur en de directeur oriënterende gesprekken met geïnteresseerden. Je kunt tot en met 22 april je interesse kenbaar maken bij Dineke Moerman, directeur TOPGGz, via d.moerman@topggz.nl. Voor vragen over deze functie kun je ook bij haar terecht. 

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen
Abonneren