Voorzitter raad van bestuur

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Voorzitter Raad van Bestuur
Branche
Overige
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Fulltime

Stichting De Forensische Zorgspecialisten (DFZS) is een private instelling voor klinische en ambulante forensische psychiatrie. Dat betekent dat de kliniek niet onder het beheer van de Minister van Veiligheid en Justitie valt, maar dat met de Minister contracten voor verpleging en behandeling worden afgesloten. De geschiedenis van DFZS voert 68 jaar terug, bij het ontstaan van de Van der Hoeven Kliniek. Deze kliniek voor klinische forensische psychiatrie is er voor patiënten met een tbs-maatregel  met dwangverpleging of patiënten met een civielrechtelijke maatregel. De kliniek ontstond in 1955 en kwam voort uit één van de oudste psychiatrische instellingen van Nederland: de Willem Arntsz Stichting in Utrecht. In 1992 ontstond de Waag, centrum voor ambulante forensische psychiatrie, als poli- en dagkliniek van de Van der Hoevenkliniek. Sinds 2012 werken de Van der Hoevenkliniek en de Waag samen onder de naam ‘De Forensische Zorgspecialisten’.

De klinische forensische psychiatrie wordt geleverd vanuit de Van der Hoeven Kliniek en de ambulante forensische psychiatrie wordt geleverd vanuit de Waag. De zorgverlening vindt plaats op basis van zorgvuldig uitgevoerde risico-taxaties en is gericht op het verminderen van de kans op terugval (recidive) van patiënten en cliënten. Naast contracten met het Ministerie worden tevens contracten gesloten met zorgverzekeraars en gemeenten (alleen de Waag).

Leef. Veilig. Samen

Leef. Veilig. Samen. Dat is de missie van DFZS. DFZS werkt aan een samenleving waarin iedereen zich goed en veilig voelt. De organisatie biedt oplossingen voor een veiliger samenleving door onder andere het aanbieden van behandelingen voor mensen met strafbaar gedrag en die een gevaar voor zichzelf of anderen zijn. DFZS neemt daarnaast het voortouw in innovatieve en creatieve vernieuwingen binnen de forensische zorg en investeert in onderzoek, diagnostiek, preventie, behandeling en re-integratie.

Van der Hoeven Kliniek

De Van der Hoeven Kliniek werkt aan een veiliger samenleving door patiënten met een tbs-maatregel of een civielrechtelijke maatregel binnen te leren hoe ze buiten op een verantwoorde en verantwoordelijke manier kunnen leven. Veilig voor de ander en voor zichzelf. De kliniek werkt intensief samen met ketenpartners zoals de reguliere ggz, instellingen voor beschermd wonen (RIBW ’s), slachtoffer- en lotgenotenorganisaties en de reclassering. Op basis van risicotaxatie kan de kliniek de patiënten met stepped care (geleidelijk) zo ver als verantwoord is de samenleving in begeleiden. Het verblijf op een long care afdeling is echter niet primair gericht op terugkeer in de samenleving. De kliniek heeft twee vestigingen in Utrecht en één in Amersfoort (De Voorde) en kent vier specialisaties: TBS, KIB (Kliniek Intensieve Behandeling), KKB (Kortdurende Klinische Behandeling) en Long Care. Bij de Van der Hoeven kliniek werken ca. 700 mensen.

De Waag

De Waag is het grootste centrum voor ambulante forensische psychiatrie in Nederland. De Waag biedt gespecialiseerde zorg voor mensen van 12 jaar en ouder met grensoverschrijdend of strafbaar gedrag in combinatie met een psychische stoornis. Zorg voor veiligheid, dat is de missie van de Waag. Dit doet de Waag door maatwerk te bieden voor elke cliënt. De Waag gebruikt de nieuwste bewezen behandelmethoden. De Waag ontwikkelt ook nieuwe behandelprogramma’s voor haar doelgroep. Tijdens de behandeling werken de behandelaars samen met de cliënten aan het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. De Waag heeft 12 vestigingen die zijn onderverdeeld in drie regio’s. Bij de Waag werken ca. 450 mensen. De Waag beschikt over een groot netwerk van organisaties en instanties.

Meerjarenstrategie

DFZS richt zich op productleiderschap. Dit betekent dat de behandelprogramma’s steeds verder worden verbeterd. De behandelprogramma’s en expertise van DFZS zijn gewild bij bestaande en nieuwe opdrachtgevers/zorginkopers en komen allereerst de veiligheid van de samenleving ten goede. Daarnaast bevorderen ze (zoveel als mogelijk) het welzijn van de cliënten en patiënten van DFZS. Om dit te bereiken investeert DFZS veel in onderzoek en innovatie en stimuleert de prestaties, ontwikkeling en creativiteit van medewerkers en investeert ze in een optimale samenwerking met cliënten en patiënten. Stakeholders en zorginkopers zien DFZS als productleider. Dit alles doet DFZS in sterke verbinding tussen de poliklinische en klinische behandeling.

Voor de komende periode zijn de volgende thema’s belangrijk voor de meerjarenstrategie van DFZS:

 • Versterken van een waarden gedreven organisatie.
 • Besturingsfilosofie: verbinding, vakmanschap en vertrouwen staan centraal in de organisatie.
 • Behoud en werven van personeel (aantrekkelijk werkgeverschap): DFZS is een triple-A organisatie: awesome, attractive, authentic.
 • Inzet op nieuwe en groeimarkten en diensten. Groei op zich is geen doel, maar het breder inzetten van de derdelijns expertise ten behoeve van de missie wel: Leef. Veilig. Samen.
 • Informatietechnologie: DFZS maakt volop gebruik van bewezen technologie en andere innovaties en de behandelresultaten zijn daardoor beter en sneller.
 • Leren en ontwikkelen: DFZS is een lerende organisatie.
 • Beide onderdelen van DFZS zijn financieel gezond en in control.

Naast deze zeven lijnen is aandacht voor duurzaamheid een belangrijk thema voor DFZS.

Besturingsmodel en intern toezicht

De eenhoofdige raad van bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur van de organisatie, waarbij een integere en toetsbare houding de basis vormt. De raad van bestuur is conform de statuten van DFZS verantwoordelijk voor de realisatie van de strategie, de doelstellingen en het beleid, met oog voor de risico’s verbonden aan de activiteiten van de zorginstelling. Hierover wordt te allen tijde verantwoording afgelegd aan de raad van toezicht die, eveneens conform de statuten, belast is met het toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken. Er wordt gewerkt volgens het Rijnlands model.

De Waag-vestigingen worden rechtstreeks aangestuurd door drie regiodirecteuren en de directeur Behandelzaken en de drie vestigingen van de Van der Hoeven kliniek worden rechtstreeks aangestuurd door drie locatiedirecteuren.

De regiodirecteuren en de directeur Behandelzaken van de Waag en de locatiedirecteuren van de Van der Hoeven kliniek leggen in de kwartaalreview verantwoording af aan de raad van bestuur. Zij maken naast de raad van bestuur, de geneesheer- directeur, de directeur Finance & Control, de manager HR, de manager I&A, de manager Bedrijfsbureau en de manager Servicecentrum deel uit van het directieteam. In het vier wekelijkse overleg van het directieteam komt het brede strategische beleid evenals brede interne besturingsvraagstukken van de organisatie aan de orde.

Meer informatie, waaronder het jaarverslag, is te vinden op www.dfzs.nl

Profiel voorzitter raad van bestuur

De raad van toezicht van DFZS komt graag in contact met een ervaren en inspirerende voorzitter raad van bestuur.

 • U fungeert als het boegbeeld van DFZS. U getuigt van visie en strategisch inzicht en u bent in staat om op diplomatieke wijze met veranderende omstandigheden en dynamiek in een politiek gevoelige omgeving om te gaan en deze te vertalen naar consequenties voor de organisatie en de bedrijfsvoering.
 • U hebt lef en bent in staat om de juiste balans te bewaren en te bewaken tussen de belangen van de patiënten, cliënten en hun naasten en de veiligheid van de samenleving inclusief de belangen van slachtoffers. U bent daarnaast verantwoordelijk voor een veilige zorg-, verblijf- en werkomgeving voor patiënten, cliënten en medewerkers en de continuïteit van de organisatie. U bent zichtbaar, daadkrachtig en gemakkelijk benaderbaar, u geeft ruimte waar het kan en bent dichtbij als het nodig is.
 • U legt verantwoording af aan de raad van toezicht.

Resultaatgebieden

 • Verder uitbouwen van de bestaande toekomstvisie van de DFZS. Daarbij de organisatie verder versterken als waarden gedreven en lerende organisatie met de focus op het verder uitbouwen van het productleiderschap met onderscheidende en hoogwaardige behandelprogramma’s.
 • Staan voor doelmatige en hoogwaardige zorg aan de complexe doelgroep, waarbij naast het borgen van de kwaliteit ook aandacht is voor de fysieke veiligheid en de relationele en sociale veiligheid. 
 • Met oog voor de medewerkers bevorderen van een cultuur van samenwerking waarin het nemen van initiatieven en verantwoordelijkheden van medewerkers vanzelfsprekend is. 
 • Optimaal samenwerken met en coachen, faciliteren en ondersteunen van het directieteam, zodat de directieteamleden in staat zijn om een sleutelrol te vervullen bij de verdere ontwikkeling van het eigenaarschap van leidinggevenden, teams en medewerkers.
 • Optimaal samenwerken met en coachen en ondersteunen van het bestuur medische staf. Het faciliteren van de belangrijke rol die het stafbestuur heeft in het verbeteren en borgen van de kwaliteit van de zorg en het aantrekken en behouden van psychiaters.
 • Behartigen van de belangen van DFZS in het maatschappelijke en politieke krachtenveld, landelijk en regionaal, en effectief samenwerken met de stakeholders. Daarbij fungeren als hoeder van het belang van TBS in het rechtsbestel en daarmee in samenhang de mogelijkheden voor patiënten om na behandeling op een veilige en verantwoorde wijze terug te keren in de samenleving. Daarbij wordt steeds rekening gehouden met de belangen van slachtoffers, alsmede met de veiligheid in de maatschappij.
 • Bewaken van de financiële continuïteit van DFZS, zorg dragen voor een duurzaam gezonde exploitatie en een efficiënte inrichting van de zorg- en ondersteunende processen.
 • Ruimte creëren voor kwaliteit, innovatie en onderzoek, in goed overleg met alle zorgprofessionals.
 • Verantwoording dragen voor een toekomstbestendige beschikbaarheid van ICT en informatiebeveiliging. 
 • Vanuit bestuurlijk perspectief deelnemen aan contractonderhandelingen met het ministerie van Justitie en Veiligheid en zorgverzekeraars en uitonderhandelen van passende contractvoorwaarden- en volumes.
 • Fungeren als interne verbinder tussen de klinieken en de Waag (en de ondersteunde diensten).
 • Scheppen van een veilig klimaat, waarin alle professionals vertrouwen hebben in elkaar en gestimuleerd worden tot persoonlijke ontplooiing en teamgeest.
 • Proactief inspelen op de huidige arbeidsmarktkrapte en DFZS positioneren als aantrekkelijke werkgever, die in staat is om de juiste medewerkers te werven, te boeien en te binden, onder meer door goede scholingsmogelijkheden en dito ontwikkelingsperspectieven.
 • Actief betrekken van de Medische staf bij beleid dat (in)direct de kwaliteit van zorg beïnvloedt. 
 • Bewaken van de medezeggenschap en tevredenheid van de medewerkers en fungeren als gewaardeerd gesprekspartner voor de OR in gelijkwaardigheid, met oog voor de verschillende rollen en verantwoordelijkheden.
 • Bijdragen aan een constructieve samenwerkingsrelatie met de raad van toezicht en verder vormgeven van moderne zorggovernance.
 • Bewaken van de onderscheidende rol van DFZS in het forensische veld.

Functie-eisen

 • Ervaring als bestuurder of directeur (bij voorkeur bestuurlijke ervaring) met een brede portefeuille in een grote complexe (zorg)organisatie.
 • Bedrijfskundige en/of zorgachtergrond op academisch niveau, bij voorkeur kennis van actuele ontwikkelingen en trends binnen de forensische zorg. In geval van een bedrijfskundige achtergrond ervaring met de zorginhoud en het vermogen om zich specifieke, nog ontbrekende kennis snel eigen te maken. Dit geldt bij een zorgachtergrond vice versa. 
 • Affiniteit met de forensische zorg.
 • Aantoonbaar succesvol gebleken in het initiëren van nieuwe ontwikkelingen, het bevorderen van kwaliteit en het stimuleren van collega’s om hieraan een actieve bijdrage te leveren.
 • Ruime kennis van en ervaring met het aansturen van processen op het gebied van finance & control, HR en ICT.
 • Aantoonbare ervaring in het behalen van succesvolle resultaten bij het sturing geven aan en implementeren en borgen van complexe verandertrajecten.
 • Goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke, ambtelijke en politieke verhoudingen, zowel in- als extern.
 • Beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en dito netwerkvaardigheden.

Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Toegankelijke persoonlijkheid, verbinder, inspirerende, coachende en dienende leider die op de juiste momenten kan schakelen tussen diverse leiderschapsstijlen, geeft vertrouwen enruimte, in staat om mensen te motiveren en te committeren.
 • Klant- en resultaatgericht, is in staat met cliënten, patiënten en medewerkers laagdrempelig te communiceren. 
 • Proactief, besluitvaardig en daadkrachtig, vertaalt woorden in daden, is consistent en toont voorbeeldgedrag, betrouwbaar en zichtbaar voor de medewerkers.
 • Omgevingssensitief, goede performance in- en extern.
 • Zelf reflectief, beschikt over relativeringsvermogen en gevoel voor humor op het juiste moment.
 • Weet ook onder tijdsdruk en bij tegenslagen effectief te presteren en de rust te behouden.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de Wetgeving inzake Normering Topinkomens (klasse indeling V).

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl

Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie wordt de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Hiervan wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten ontvangen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure.

In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.

 Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:

Marja Suur, partner
Chantal Fonteijn, project assistant
Annemarie Engel, project assistant

T: 0850 – 734 710

 

(Intermediair)

Suur & Company is een zich steeds vernieuwende executive search organisatie volledig gericht op de gezondheidszorg. Ons goed op elkaar... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen